STATUT   STOWARZYSZENIA

CENTRUM   INTEGRACJI   NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Rozdział  I

Przepisy    ogólne

 • Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę ,,Centrum Integracji Niepełnosprawnych” i zwane jest w dalszej części statutu Centrum i może używać skrócone nazwy „CIN”.
 • Terenem działania Centrum jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Gliwice.
 • Centrum zrzesza ludzi, którzy chcą swoimi działaniami prowadzić do integracji osób  niepełnosprawnych ze zdrowym społeczeństwem.
 • Centrum działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”
  (Dz.U. Nr 20 poz.104 z dn. 10.04.1989 r.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 823 z późniejszymi zmianami z dnia 29 maja 2003r.), postanowień niniejszego statutu. Centrum używa pieczęci z napisem swojej nazwy.
 • Centrum opiera działalność na społecznej pracy członków oraz może zatrudniać
  pracowników za wynagrodzeniem dla realizacji celów statutowych. Członek Centrum może zostać zatrudniony na etacie pracownika.
 • Centrum może należeć do organizacji międzynarodowych o tych samych lub podobnych celach i założeniach.

Rozdział  II

Cele i formy   działania

 • Celem Centrum jest dążenie do odmiany sytuacji osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci młodzieży, niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz popieranie wszelkich działań prowadzących
  do ich integracji ze zdrowym społeczeństwem. Udzielana pomoc dotyczy zwłaszcza wyrównywania szans osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe działania rehabilitacyjno-edukacyjno-opiekuńcze prowadzące do jak najpełniejszej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.
 • Centrum będzie popierać dążenia do aktywnego i godnego uczestnictwa osób
  niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez :
 • Popieranie wszelkich form terapii osób niepełnosprawnych, a w szczególności     kompleksowej rehabilitacji.
 • Wielokierunkowe wspomaganie ośrodków rehabilitacji i oświatowych placówek integracyjnych.
 • Udzielanie wszechstronnej pomocy niepełnosprawnym we wszystkich
  dziedzinach, w których jej będą potrzebować.
 • Szerokie informowanie społeczeństwa o życiu i problemach osób niepełnosprawnych oraz propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy potrzebującym.
 • Wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami statutowymi Centrum.
 • Do realizacji swych celów Centrum służy przez :
 • Gromadzenie dotacji, darów, zapisów, świadczeń na rzecz osób
  niepełnosprawnych.
 • Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze charytatywnym.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cały dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych;
 • Tworzenie lub pomoc w tworzeniu integracyjnych placówek oświatowo-wychowawczych,  wypoczynkowych i innych.
 • Tworzenie lub pomoc w tworzeniu domów, w których na stałe zamieszkają
  osoby niepełnosprawne z rodziną lub ze swymi pełnosprawnymi przyjaciółmi.
 • Organizowanie turnusów rehabilitacyjno – rekreacyjnych.
 • Organizowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych.
 • Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne mające na celu wypracowywanie rozwiązań systemowych korzystnych dla osób niepełnosprawnych i sprzyjających tworzeniu warunków do ich rozwoju, godnego i aktywnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece jak tylko jest to możliwe.
 • Organizowanie i prowadzenie wielokierunkowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 • Prowadzenie działalności producenckiej, wydawniczej, informacyjnej, kulturalnej.
 • Powoływanie kół terenowych.
 • Współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i zagranicą.
 • Prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań Centrum.

Cele i formy działania opisane w § 7, 8, 9 realizowane przez Centrum należą do sfery działań publicznych wymienionych w artykule 4 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i obejmują zadania w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności charytatywnej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między   społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu.

Opisane w Paragrafie 9A formy działania – Centrum realizuje w ramach nieodpłatnej  działalności pożytku publicznego poprzez prowadzenie:

 • palcówek pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania;
 • działalności pielęgniarskiej i fizjoterapeutycznej.

Rozdział  III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

Par.10. Członkowie Centrum dzielą się na :

 • rzeczywistych
 • wspierających
 • honorowych.

Par.11. Członkiem rzeczywistym Centrum może zostać każdy pełnoletni i niepełnoletni,  od 16 roku życia za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów, obywatel Polski lub cudzoziemiec, o pełnej zdolności do czynności prawnych, na wniosek własny złożony Zarządowi. Członek rzeczywisty ma prawo do:

 • uczestniczenia w Walnym Zebraniu
 • czynnego i biernego prawa wyborczego władz Centrum
 • zgłaszania wniosków i propozycji do władz Centrum
 • uczestniczenia we wszystkich pracach prowadzonych przez Centrum
 • korzystania z wszystkich form pomocy w przypadku osób potrzebujących.
 • Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, bez względu na obywatelstwo, która dla poparcia działalności Centrum zadeklaruje stałą pomoc. Decyzję o przynależności wydaje Zarząd na podstawie złożonej pisemnie deklaracji. Członek wspierający ma wszystkie prawa członka rzeczywistego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w dziedzinie objętej Statutem, a przez Walne Zebranie zostanie obdarzona tym członkostwem.
  Członek honorowy ma wszystkie prawa członka rzeczywistego.
 • Członkowie mają obowiązek:
 • brać udział w urzeczywistnianiu celów
 • stosować się do postanowień statutu oraz regulaminów i uchwał władz Centrum
 • godnie reprezentować Centrum na zewnątrz
 • regularnie opłacać składkę członkowską, za wyjątkiem członków wspierających, którzy zadeklarowali stałą pomoc materialną. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.
 • Członkostwo wygasa przez:
 • dobrowolne wystąpienie z Centrum zgłoszone na piśmie
 • skreślenie z listy członków z powodu zalegania składek przez rok po uprzednim upomnieniu pisemnym lub postępowania niezgodnego ze statutem. Skreślenie następuje na mocy uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania.
 • utrata członkostwa wspierającego przez osobę prawną wygasa w przypadku utraty osobowości prawnej.
 • Członek po skreśleniu z listy członków ma prawo odwołać się do Walnego
  Zebrania w terminie do dwóch tygodni od skreślenia. Do czasu zwołania Walnego Zebrania członek jest zawieszony w członkostwie.

Rozdział  IV

Władze Centrum

 • Władzami Centrum są :
 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd Główny
 • Komisja Rewizyjna.
 • Kadencja władz Centrum trwa dwa lata.
 • Uchwały władz stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, za wyjątkiem przypadków szczególnych.

W przypadku zdekompletowania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Zarząd ma prawo dokooptowania nowych członków w ilości do 1/3 ich składu osobowego.

Rozdział  V

Walne Zebranie

 • Walne Zebranie tworzą członkowie Centrum i jest ono najwyższą władzą Centrum. Walnym zebraniu biorą udział członkowie rzeczywiści i honorowi z głosem decydującym i członkowie honorowi z głosem doradczym.
 • Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z częstotliwością uzależnioną od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Zarząd Główny może zostać zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania przez pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności  co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie. System ten nie dotyczy zmian statutu i rozwiązywania Centrum.
 • Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 • Określenie głównych kierunków działalności.
 • Przynajmniej raz w roku rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu
  i Komisji Rewizyjnej.
 • Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • Wybór, a w razie konieczności przedterminowe odwołanie członków Zarządu
  i Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwalanie zmian statutu.
 • Podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków Centrum.
 • Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich pobierania.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Centrum.
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich.

Rozdział  VI

Zarząd   Główny Centrum

 • Zarząd Główny składa się z 5 – 10 członków. Spośród swego grona wybiera:
 • Przewodniczącego
 • dwóch wiceprzewodniczących
 • sekretarza
 • skarbnika.
 • Posiedzenia Zarządu zwoływane są przynajmniej raz na kwartał. Do ważności obrad Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub jednego z jego zastępców. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 • W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu, Zarząd ma prawo dokooptować do swego grona nowego członka.
 • Zarząd ma obowiązek przynajmniej raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem.
 • Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 • Kierowanie bieżącą działalnością Centrum zgodnie z postanowieniami statutu, wskazaniami i uchwałami Walnego Zebrania.
 • Określenie kierunków działania na podstawie uchwał Walnego Zebrania.
 • Realizowanie postanowień Walnego Zebrania.
 • Reprezentowanie Centrum na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Funkcję tę Zarząd może powierzyć innemu członkowi nie wchodzącemu w skład Zarządu.
 • Zarządzanie majątkiem Centrum.
 • Nadzór nad działalnością gospodarczą.
 • Nadzór nad wykorzystywaniem pomocy udzielanej przez Centrum.
 • Zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań.
 • Przyjmowanie nowych członków oraz rezygnacji z członkostwa.
 • Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 • Powoływanie komisji, sekcji, grup roboczych oraz Kół Terenowych i powierzanie kierownictwa tych komórek członkom lub pracownikom Centrum.
 • W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu poszczególnych komórek Zarząd Główny ma prawo niezwłocznie je rozwiązać.
 • Inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statut

Rozdział  VII

Komisja Rewizyjna

 • Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Centrum. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od Zarządu .Składa się z 3 osób.
 • Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt.8 ustawy z dnia 3.03.2000 o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr. 26 z późn. zmianami.)
 • Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu
  w stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 • Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 • Kontrola całokształtu działalności Centrum, w szczególności gospodarki finansowej i składanie przynajmniej raz w roku sprawozdań z tej kontroli  przed Walnym Zebraniem.
 • Przedstawianie Walnemu Zebraniu i Zarządowi wniosków w sprawie działalności Centrum.
 • Kontrola opłacania składek członkowskich.
 • Składanie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 • Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

Rozdział  VIII

Koła   Terenowe

 • Koła Terenowe działają zgodnie ze statutem oraz regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny. Zarząd Główny wspólnie z założycielami Koła określa  teren jego działania i miejsce siedziby.
 • Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 osób.
 • Władzami Koła są :
 • Zgromadzenie członków Koła
 • Zarząd Koła
 • Komisja Rewizyjna Koła.
 • Zgromadzenie członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
 • Zarząd Koła zwołuje Walne Zebranie członków przynajmniej raz w roku :
 • z własnej inicjatywy
 • na wniosek Zarządu Głównego Centrum
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej
 • na wniosek co najmniej 1/3 członków Koła.
 • Do kompetencji Walnego Zebrania członków Koła należy :
 • ocena działalności Zarządu Koła,
 • wytyczanie kierunków oraz określanie zadań i form działalności Koła,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną i członków,
 • wybór Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej Koła, a w razie konieczności

przedterminowe odwołanie członków tych władz.

 • Koło może prowadzić działalność gospodarczą, informacyjną i wydawniczą w granicach ustalonych przez Zarząd Główny.

Rozdział  IX

Zarząd   Koła

 • Kadencja Zarządu Koła trwa dwa lata.
 • Zarząd Koła składa się z 3 – 10 osób.
 • Zarząd Koła wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
  W przypadku większego Koła również wiceprzewodniczącego.
 • Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 • Do kompetencji Zarządu Koła należy :
 • kierowanie bieżącą działalnością Koła,
 • określanie kierunków działania,
 • kierowanie działalnością majątkową Koła, pod nadzorem Zarządu Głównego,
 • składanie sprawozdań Zebraniu Koła oraz Zarządowi Głównemu,
 • zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań członków Koła,
 • reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 • utrzymywanie kontaktu z Zarządem Głównym,
 • kierowanie wszelką działalnością prowadzoną przez Koło.
 • Koła terenowe są reprezentowane w sprawach majątkowych przez Zarząd Główny, lub na jego zlecenie przez upoważnione osoby.
 • Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontroli Koła. Zadania Komisji Rewizyjnej Koła są takie same jak Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym. Do zadań Komisji Rewizyjnej Koła należy także utrzymywanie kontaktu i współpraca
  z Komisją Rewizyjną przy Zarządzie Głównym. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 osób.

Rozdział  X

Majątek Stowarzyszenia

 • Majątek Stowarzyszenia stanowią :
 • Nieruchomości.
 • Ruchomości.
 • Fundusze.
 • Na nieruchomości i ruchomości składają się darowizny, zapisy oraz majątek trwały zakupiony przez Centrum.
 • Na fundusze Centrum składają się :
 • Składki członkowskie.
 • Dotacje Państwowe.
 • Dochody z prowadzonej własnej działalności gospodarczej.
 • Dochody z organizowanych imprez charytatywnych.
 • Zapisy i świadczenia na rzecz Centrum.
 • Wpływy z nawiązek sądowych.
 • Wpływy ze zbiórek
 • Wpływy z działalności statutowej.
 • Odpisy podatkowe na cele statutowe i dochody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego służące wyłączne celom statutowym.
 • Inne wpływy.
 • Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 • Dla zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, w tym przewodniczącego lub upoważnionego wiceprzewodniczącego oraz skarbnika lub sekretarza. Zarząd Główny może ustanowić pełnomocnika, który będzie reprezentował Koło w sprawach majątkowych, równocześnie ustalając zakres jego pełnomocnictwa.
 • W dyspozycji Koła Terenowego pozostają fundusze pochodzące ze składek członkowskich po odprowadzeniu ustalonej przez Walne Zebranie części      przeznaczonej na rzecz Zarządu Głównego, oraz fundusze przeznaczone przez Zarząd Główny na działalność danego Koła.
 • Darowizny, zapisy oraz przychody przeznaczone przez ofiarodawców dla danego

Koła są własnością Centrum w czasowej dyspozycji danego Koła.

 • Stowarzyszeniu nie wolno :
 • Udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Stowarzyszenia zobowiązań
  w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników , a także osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają
  w związku małżeńskim lub istnieje między nimi stosunek pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej„ osobami bliskimi”.
 • Przekazywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do    osób trzecich, w  szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub
  na preferencyjnych warunkach.
 • Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 • Dokonywać zakupów towarów lub usług na szczególnych warunkach od
  podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie lub pracownicy jego organów oraz ich osoby bliskie.

Rozdział  XI

Zmiany   statutu i rozwiązanie Centrum

 • Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Centrum podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 • W przypadku rozwiązania Centrum Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku oraz powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Centrum.

 

Rozdział  XII

Postanowienia końcowe

 • Z chwilą zarejestrowania Centrum członkowie założyciele stają się jego członkami rzeczywistymi.
 • Po zarejestrowaniu Komitet Założycielski zwołuje pierwsze Walne Zebranie.